ඔක්කම එක පාස්වර්ඩ් එකෙන්


ගොඩක් ඔන්ලයින් එකවුන්ට් තියෙනකොට විවිද පාස්වර්ඩ් අති විට මතක තබා ගැනිම වදයක් නේද... :( ...මෙන්න විසදුම පාස්පැක් එකවුන්ට් එකක් හදාගන්න එම සියලුම පාස්වර්ඩ් එ වෙත ලබාදි එතනින්ම්ම ලොග් වෙන්න.ලේසි නෙ :)


0 comments:

Post a Comment