මෙන්න බලන්න... එක්දහස් නවසිය බර ගනන්වල ඔරලෝසුවක්මෙන්න බලන්න... එක්දහස් නවසිය බර ගනන්වල ඔරලෝසුවක් දැකලා ඇතිනෙ ටෙලි කතාවල එහෙම...ආරාච්චිලා එහෙම බෙල්ලෙ දාගෙන හිටියා මතෙකෙයි..

0 comments:

Post a Comment